นางธนิษฐา พันธ์ธนะ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.5
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ชุดที่ 7 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมนายธนันธร ไชยชนะ
ชุดการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 เน้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
ชุดที่ 4 กรวย
http://www.hitwebcounter.com/
Counter For Wordpress