:: โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ::
Web Mail | Webmaster
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
บริการออนไลน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
ข้อมูลนักเรียน   
ศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครอง   
บุคลากร
แผนที่บริเวณโรงเรียน
ติดต่อ&สอบถาม
สายตรงผู้อำนวยการ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
เว็บแกลเลอรี่
 

แนะนำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
   ประวัติโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

เมื่อปีพุทธศักราช 2505 ได้มีกลุ่มบุคคลผู้สนใจต่อการศึกษาในท้องที่อำเภอรือเสาะคณะหนึ่ง พิจารณาเห็นว่า ท้องที่อำเภอรือเสาะสมควรจะได้มีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นสักหนึ่งโรง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นที่ไม่สามารถเรียนต่อต่างถิ่นได้  มีโอกาสได้เรียนต่อให้สูงขึ้น จึงได้ร่วมกันและมอบหมายให้ นายหนู ณ สงขลา ( พ่อหนู ) เป็นผู้แทนพ่อค้าประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายบุญเสี่ยง นิ่มเจริญ เป็นผู้ประสาน เสนอเรื่องราวต่อทางราชการ ขอให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในอำเภอรือเสาะ (เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 6 ของจังหวัดนราธิวาส) เมื่อปีการศึกษา 2506 และ เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันพฤหัสที่ 6 เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช 2506 ให้อักษรย่อโรงเรียนว่า น.ธ.26 (ต่อมาเปลี่ยนเป็น ร.ช. )

          ในปีแรกที่สอนนั้นมีนักเรียนสมัครเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ. 1) เพียง 10 คน เพราะรับสมัครหลังเปิดภาคเรียนมา 2 สัปดาห์ นักเรียนส่วนหนึ่งได้เดินทางไปเรียนต่อในท้องถิ่นอื่น เหลือเฉพาะนักเรียนที่ไม่สามารถไปเรียนต่อที่อื่นได้เท่านั้น ได้อาศัยเรียนที่อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านยะบะ ( อุปการวิทยา ) โดยฝากให้ นายอารักษ์  นรากุลมงคล  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านยะบะ ( อุปการวิทยา ) เป็นผู้รักษาราชการแทนครูใหญ่ เป็นการชั่วคราว  พร้อมทั้งทั้งให้โรงเรียนนี้ทำการสอนไปพลางก่อน จนถึงวันที่ 1 กรกฏาคม  2506  กรมสามัญศึกษาได้บรรจุแต่งตั้ง  นายวิจิตร  สืบประดิษฐ์  วุฒิ ป.กศ.สูง มาเป็นครูสอนและต่อมาได้แต่งตั้งให้นายธีรชัย สืบประดิษฐ์ ครูโทโรงเรียนนราธิวาส มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2506

          โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้ กรมสามัญศึกษา ได้ขนานนามว่าโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และได้ย้ายสถานที่เรียนจากหอประชุมโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) มาอยู่ที่ดินปัจจุบันซึ่ง เป็นที่ราชพัสดุ เลขที่ นธ125 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลรือเสาะ (ปัจจุบันตำบลรือเสาะออก) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 โดยอำเภอกำหนดเนื้อที่ที่ดินให้ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ในครั้งแรกที่มีอยู่ พ่อค้าประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายหนู ณ สงขลา เป็นประธาน ได้ช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราวให้ 1 หลัง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมือและห์ ชาวบ้านกาโด๊ะ   และคณะครูโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอรือเสาะจำนวนหนึ่งโดยการนำของนายดิลก แสงอุดม ครูใหญ่โรงเรียนบ้านมือและห์ นายสกนธ์  สงวนศักดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาโด๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านกาโด๊ะ นายชด  ช่อเพ็ชร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสาวอ มาช่วยบุกเบิกป่าบริเวณที่สร้างอาคารชั่วคราว นายหนู ณ สงขลา มาอำนวยการสร้างด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากช่างไม้ในอำเภอ ในเขตสุขาภิบาลรือเสาะทั้งหมดมาช่วยสร้าง จนได้โครงสร้างอาคารเรียนและมุงหลังคา ต่อจากนั้นนายชด  ช่อเพ็ชร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสาวอ นายซ้อน  อรุณพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา)  นายจรูญ  จันทร์เทพ ครูโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) และคณะครู ภารโรง นักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลซากอ (ปัจจุบันอำเภอศรีสาคร) อำเภอรือเสาะ ให้รถแทรกเตอร์ มาช่วยปราบป่าบริเวณโดยรอบ และนายจำเริญ  วัฒนายากร ผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย สาขานราธิวาส ให้รถแทรกเตอร์มาช่วยเกรดปรับพื้นที่ในบริเวณของโรงเรียน

          ในปีงบประมาณ 2508 กรมวิสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน และในปีการศึกษา 2510 อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  คณะพ่อค้าประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้อีก 1 หลังรูปแบบเหมือนหลังแรก แต่ขนาดเล็กกว่า ในปีการศึกษา 2510 นั่นเอง ท่านอธิบดีกรมวิสามัญศึกษานายสนั่น สุมิต มาเยี่ยมโรงเรียน ท่านได้จัดให้โรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.) รุ่นที่ 5 และโครงการมัธยมแบบประสม แบบ 2 (คมส.) รุ่นที่ 3 ทั้ง 2 โครงการ พร้อมกัน ในปีการศึกษา 2511 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์การศึกษา งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู บ้านพักภารโรง (ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน) และอัตราครู ภารโรง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี และได้ขยายพื้นที่ที่ดิน ของโรงเรียนไปทางทิศเหนือเพิ่มอีกประมาณ 32 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา

          ในปีการศึกษา 2519 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา (เปลี่ยนกรมวิสามัญศึกษา มาเป็นกรมสามัญศึกษา เมื่อ ปี 2515) ให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้ดำเนินการและสอนวันแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎคม 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ เพิ่มเติมเรื่อยๆ ทุกปี ในปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. จำนวน 1 หลัง ขนาด 8 ห้องเรียนและได้ต่อเติมเป็น 16 ห้องเรียน ในปีงบประมาณ 2525 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 เป็นต้นมาโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ได้เข้ามาอยู่ในโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521

          ในปัจจุบันนี้โรงเรียนมีที่ดิน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 64 ไร่ 15 ตารางวา มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง (ขออนุมัติเรื้ออาคารเรียนชั่วคราวหลักแรกไปแล้ว คงเหลืออาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง) อาคารคหกรรมศิลป์ 1 หลัง อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 1 หลัง อาคารอาชีวเกษตร 1 หลัง อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 5 หลัง บ้านพักครู 16 หลัง บ้านพักภารโรง 5 หลัง จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2558, โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส, พัฒนาโดย โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์